Sekretesspolicy

Policy för personuppgiftsbehandling

Denna policy tillämpas för behandling (insamling, lagring, överföring m.m.) av personuppgifter som förekommer inom Relief, nedan kallad Relief.
Relief behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.

Behandling av personuppgifter

Vi är transparenta med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.
Vi behandlar i huvudsak följande personuppgifter:

  • Namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningsinformation och historik avseende privatkunder
  • Namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter
  • Namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter
  • Namn, personnummer, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till potentiella franchisetagare

Relief behandlar inga känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter).

Insamling av personuppgifter
Vi samlar i första hand in personuppgifter direkt från den registrerade genom personligt möte, e-post- och telefonkontakt, eller via webbplats och sociala medier,
Vi samlar i vissa fall in uppgifter från annan än den registrerade, exempelvis från allmänt tillgängliga källor och från tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter från kreditupplysningsföretag. När vi samlar in uppgifter från annan än den registrerade underrättas den registrerade om behandlingen så snart som möjligt och senast inom sex månader från det att uppgifterna samlades in.

Ändamålen med behandlingen

Relief behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in enligt nedan:

Ingå och upprätthålla avtalsrelationer

Vi behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal (potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners).

Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med den registrerade såsom hantering av betalning, leverans och hantering av reklamations- och garantiärenden.

Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till Kontorshandel.

Behandling av personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna lämna anbud och fullgöra åtaganden enligt avtal.

Uppgifter om tidigare kunder gallras enligt Reliefs rutiner.

Rekrytering

Relief behandlar personuppgifter som inhämtas i samband med rekryteringsförfaranden.

Det kan förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos Relief närstående företag, externa rekryteringsföretag och organisationer med vilka vi samarbetar med vid rekryteringsprocessen. Personuppgifterna kommer att bevaras av oss och våra samarbetspartners under den tid det är nödvändigt med hänsyn till för att genomföra rekryteringsförfarandet.

Vid rekryteringsförfaranden ges sökande möjlighet att samtycka till att vi bevarar personuppgifter inför kommande rekryteringsbehov. Den sökande kan när som helt återkalla ett sådant samtycke. När den registrerade inte längre samtycker till att Relief behandlar personuppgifterna inför kommande rekryteringsförfaranden raderas uppgifterna. 

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Vi gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att personuppgifter endast bevaras till dess att Relief och den registrerades samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade. Relief säljer aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändamål eller liknande. I övrigt lämnar vi endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.

Rättigheter

Den registrerade har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Relief behandlar avseende den enskilde. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av personuppgifter.

Den registrerade har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi rättar, blockerar eller raderar den enskildes personuppgifter. För det fall Relief är skyldigt enligt lag att fortsätta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna enbart blockeras.
Den registrerade har när som helt rätt att avregistrera sig från vårt nyhetsbrev eller utskick av direktmarknadsföring. Detta kan ske genom en länk i utskicket eller genom att kontakta vår kundtjänst. Relief kommer i så fall att sluta behandla den registrerades personuppgifter för detta ändamål.

Informationssäkerhet och åtgärder

Relief vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, denna policy samt för att personuppgifterna inte ska förloras, eller bli tillgängliga för obehöriga.

Ansvar för personuppgifter

Relief är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter som sker för vår räkning och svarar således för att sådan behandling är laglig och korrekt.
Eventuella frågor, synpunkter och klagomål rörande Reliefs hantering av personuppgifter skickas till:

info@laser-terapi.com

Tillsynsmyndighet – Datainspektionen
Om du anser att Relief bryter mot gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.
På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur du går tillväga.